خدمات

تحلیل خطر زلزله

اولین گام در پروژه های مهندسی شناسایی سطوح بار و تهدید‌های محیطی بر سازه از جمله شدت خطر لرزه ای مبنای طراحی پروژه است. شدت خطر لرزه ای مبنای طراحی به طور مستقیم بر روی عملکرد، ایمنی و اقتصاد طرح در طول دوره خدمت رسانی اثرگذار است. با این حال شناسایی این معیار مستلزم بهره مندی از روش های پیچیده شناخت لرزه خیزی محدوده پروژه و شرایط ساختگاهی محل اجرا است. فرایند تحلیل خطر زلزله در چند مرحله شامل شناسایی سرچشمه‌های لرزه‌زا، ابعاد سرچشمه ها و فاصله تا ساختگاه، شرایط و تاثیرات ساختگاه بر امواج لرزه ای در محل به اجرا می رسد که تحلیل درست اطلاعات مورد نیاز مستلزم دانش فنی کافی مربوط است. این اطلاعات حساس در مرحل بعدی مبنای تحلیل سازه و طراحی یا مشخصات بهسازی سازه در دست مطالعه خواهد بود. شرکت بهسازان لرزه ای رعد با استفاده از روش های نوین در هر مرحله از فرایند و با اشراف بر جزییات و نیازهای پروژه دانش فنی و تجربه کافی در این زمینه خدمات لازم با دقت مورد نیاز در این زمینه ارائه می دهد.

طراحی و بهسازی سازه، ژئوتکنیک

شرکت بهسازان لرزه ای رعد آماده ارائه خدمات زیر در مراحل مختلف مطالعات طراحی و در زمینه مهندسی سازه، بهسازی لرزه ای و ژئوتکنیک می باشد:

کاهش ریسک زیرساخت ها و فراسازه ها

مدیریت بهینه تاسیسات و ساختمان های مهم عمومی، سایت های صنعتی و زیرساخت های شهری و روستایی مستلزم طرح و برنامه های جامع و اقدامات مبتنی بر آنها در دوره بهره برداری است. مدیریت ریسک ناشی از سوانح طبیعی از جمله زلزله در این تاسیسات به عنوان یک بخش از این برنامه انجام مطالعات جامع و تحلیل ریسک مربوط را نیاز دارد. شرکت بهسازان لرزه ای رعد مشاور تخصصی در زمینه پروژه های لرزه ای با دانش فنی و نیروی متخصص و مجرب آمادگی ارائه خدمات مطالعات جامع تحلیل و مدیریت ریسک خطرات طبیعی را به کارفرمایان و پروژه های معظم ملی دارد. خدمات این شرکت در برنامه ریزی و تامین سیستم های مورد نیاز برای بازرسی و ثبت اطلاعات سامانمند در دوره بهره برداری امکان پیش رو قرار دادن پیشنهادهای اصولی مبتنی بر هوش مصنوعی برای اقدامات لازم در تعمیر و بهسازی و همچنین مستندسازی اقدامات مربوط را فراهم می نماید.

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه سنگ بنای بسیاری از اقدامات و یک برنامه مستمر در فعالیت های شرکت بهسازان لرزه ای رعد است. بسیاری از خدمات مطالعاتی مراجعه شده به شرکت مستلزم ارائه خدمات ویژه و فراتر از ضوابط و معیارهای فنی و مهندسی موجود بوده و مطالعات تحقیق و توسعه زمینه ارائه پیشنهادهای نوآورانه و دانش بنیان در موارد ویژه را فراهم می نماید. توسعه و به کارگیری تجهیزات لرزه ای نوین، روشهای نوین در ارتقای عملکرد سازه ای و لرزه ای ساختمان ها و تاسیسات و همچنین به کارگیری مصالح نوین با عملکرد بالا در این بخش از شرکت مورد توجه است.