سوالات متداول

فرق بهسازی و مقاوم سازی چیست؟

بهبود بخشیدن شرایط لرزه ای سازه های موجود را بهسازی لرزه ای نامند. بهسازی لرزه ای زمانی حاصل می شود که ظرفیت سازه برابر نیاز لرزه ای باشد. در نتیجه از دو روش امکان پذیرست، افزایش ظرفیت و یا کاهش تقاضای لرزه ای.  

افرایش ظرفیت سازه با افزایش سختی و مقاومت آن امکان پذیر است که به آن مقاوم سازی می گویند. این در حالی است که کاهش تقاضای لرزه ای سازه نیز می تواند از روش های مختلفی انجام پذیرد. از آن جمله می توان به کاهش جرم، کاهش نامنظمی، و یا استفاده از روش های کنترل لرزه ای سازه مانند جداساز لرزه ای و میراگرها اشاره کرد.

سوال شما
نام :
موضوع :
سوال :
کد امنیتی بالا :