مدیریت پیمان، اجرا و ساخت

10 / 10
از 1 کاربر

تکامل ایده های معماران و طراحی مهندسان و تبدیل آن ها به نتایج قابل لمس، وجود اعضای دیگری را در تیم مهندسی می طلبد که به عنوان تیم ساخت و اجرا شناخته می شوند. مهندسان مجری بیشتر با کاربرد دانش و روش های علمی و مهندسی سروکار دارند تا با چگونگی پیدایش یا تکامل اصول علمی. به عبارتی مهندسی ساخت و اجرا بیشتر از مهارت های تحلیلی و مفهومی، به دانش تخصصی و کاربردی و مهارت های فنی نیاز دارند. تیم مجری مسئولیت سازمان دهی، مدیریت و اجرای پروژه های ساخت را بر عهده دارد. تیم مجری مهندسین مشاور بهسازان لرزه ای رعد حلقه ای اساسی از زنجیر اتصال بین ایده های بر کاغذ و تحقق عملی یک پروژه عمرانی هستند. پروژه های موفق قبل از شروع ساخت و اجرا تحقق می یابند. برای ساخت موفق یک پروژه نیاز به هماهنگی و ایجاد ارتباط باز و مستمر با کارفرما، معماران، طراحان، پیمانکاران و سایر همکاران پیش از شروع اجرا می باشد. مهندسین مشاور بهسازان لرزه ای رعد با تکیه بر تجربه و دانش روز، آمادگی همکاری در مدیریت ساخت و اجرای پروژه های ساختمانی در تهران بزرگ، سرتاسر میهن عزیزمان ایران و همچنین پروژه های فرامرزی را دارا می باشد. شرح خدمات واحد مدیریت پیمان و اجرای  مهندسینمشاوربهسازانلرزهایرعد:

>       مشاوره رایگان در حین ساخت

>       اجرای اصولی گود برداری با بهره گیری از ادوات و تجهیزات و همچنین دانش روز مهندسی

>       معرفی و مدیریت گروه های مختلف اجرایی با هزینه مناسب و اجرای اصولی ساختمان

>       مشاوره و اجرای انواع سامانه های سازه ای شامل انواع سازه با اسکلت فلزی و بتنی

>       تولید نقشه های چون ساخت (As Built) پس از اتمام کار به صورت پکیج BIM

>       خدمات نقشه برداری

>       متره دقیق سازه و مصالح ساختمانی، تاسیسات، تجهیزات و الحاقات

>       تخمین هزینه های ساخت مطابق با برآورد مصالح مصرفی، تجهیزات و الحاقات

>       تدوین برنامه زمان بندی و توالی عملیات اجرای پروژه با بکار گیری دانش و روش های روز

>       تهیه لیست خرید تجهیزات و مصالح جهت عقد قرارداد و سفارش مطابق با برنامه زمانی پروژه

>       تهیه تقویم صورتجلسات ورود وخروج پیمانکاران، تکنسین ها، تجهیزات و مصالح مصرفی به کارگاه مطابق با برنامه زمانی پروژه

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :